• genctasavvufcular@genctasavvufcular.org.tr
 1. Hz. Muhammed (S.A.V)
 2. Hz. Ali (ö.29/661)
 3. Ebu’l-Said Hasan bin Yesar el-Basri (ö.l 10/728)
 4. Şeyh Habib el-Acemi
 5. Şeyh Davud et-Tai (ö.l651782)
 6. Şeyh Ma’ruf Ali el-Kerhi (ö.200/815)
 7. Şeyh Seriyyü’s-Sakati (ö.253/867)
 8. Şeyh Ebu’l-Kasım Cüneyd el-Bağdadi (ö.297/910)
  Buraya kadar olan silsile, Kadiriyye, Mevleviyye, Bayramiyye, Sühreverdiyye, Destıkiyye gibi, silsilesi Hz. Ali’ye ulaşan pek çok tarikatta aynıdır.
 9. Şeyh Mimşad Dineveri (ö.299/912)
 10. Şeyh Muhammed Dineveri (ö.340/951)
 11. Şeyh Muhammed el-Bem (ö.380/990)
 12. Şeyh Vecihuddin137 (ö.442/1050)
 13. Şeyh Ömer el-Bem (ö.487/ıo94)
 14. Şeyh Ebu Necib Sühreverdi (ö.598/1201)
 15. Şeyh Kutbuddin el-Ebheri (ö.622/1225)
 16. Şeyh Muhammed Sincani
 17. Şeyh Şehabeddin Tebrizi (ö.702/1302)
 18. Şeyh İbrahim Zahid Geylani (ö.705/1305)
  Silsile burada ikiye ayrıIır. Buradan sonra İbrahim Zahid Geylani’nin halifelerinden Şeyh Ahi Muhammed Harezmi ile Halvetiye Tarikatı başlayıp devam ederken; Şeyh Safiyyuddin Erdebil ile Safeviyye, diğer ismiyle Erdebiliyye Tarikatı ortaya çıkacaktır
 19. Şeyh Ahi Muhammed (ö.780/1378)
 20. Şeyh Ömer Halveti (ö.800/1397)
 21. Pir Ahi Mirem (ö.812/1409)
 22. Şeyh Hacı İzzeddin Halveti (ö.828/1424)
 23. Şeyh Sadreddin.PirÖmerHalveti (ö.860/1455)
 24. Şeyh Seyyid Yahya Şirvani (ö.868/11463-64)
 25. Şeyh Pîr Muhammed Erzincanî (ö.869/1464)
 26. Şeyh Taceddin Kayserî (ö.860/1455-56)
 27. Şeyh Alaaddin Uşşaki
 28. Şeyh Ahmed Marmaravi (ö.91O/1504)

HALVETİLİK SİLSİLESİ – AHMEDİYYE KOLU
Pir Ebu Abdullah Siracüddin Ömerü’l Halveti (ö.800/1397)

  1. Hazreti Seyid Yahya Şirvanî
  2. Şeyh Pir Mehmet Erzincanî
  3. Şeyh İbrahim Tacettin Kayseri
  4. Şeyh Kabaklı Alâeddin Uşşakî
  5. Pir Hazreti Ahmet Şemsettin Marmaravî